Harun Zulić

Harun Zulic

Harun Zulić (zulicharun@hotmail.com) diplomirao je (2015) i magistrirao (Oblikovanje u instrumentalnim djelima Arva Pärta komponovanih tintinnabuli tehnikom, 2016) na odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je dvije srebrene značke i dekanove nagrade za rezultate postignute tokom studija. Tokom studija obavljao je funkciju studenta prodekana, predsjednika Upravnog odbora „ASMAS“, glavnog odgovornog urednika tri broja studentskog časopisa Modus musicus. Učestvovao je u organizaciji mnogih festivala (Sarajevo Chamber Music Festival, Internacionalni festival Muzika na žici, Koncertna sezona Muzičke akademije u Sarajevu, Sarajevo Sonic Studio i Sonemus Fest), a također je zajedno s muzikologinjom Zoranom Gujom vršio dužnost urednika notnog i CD izdanja „Mladi kompozitori Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu“. Bio je član Interreligijskog hora Pontanima, Kamernog mješovitog hora Lola, te vokalnog ansambla Etnoakademik. Od 2016. radi kao nastavnik klavira u Osnovnoj školi “Vareš” u Varešu s paralelnim odjeljenjem osnovne muzičke/glazbene škole. Aktivno se bavi izlaganjem radova na naučnim simpozijima i objavljivanjem radova u stručnim časopisima. Područje njegovog istraživanja je muzika u Bosni i Hercegovini kroz oblasti muzičke teorije i pedagogije, te muzikologije, ali i svjetskim aktuelnim dešavnjima u domenu opšte nauke o muzici. Učestvovao je na domaćim i regionalnim naučnim skupovima/simpozijima: Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Kozara kroz riječ, zvuk i sliku; Srpski jezik, književnost, umetnost – FILUM; Balkan Art Forum 2017; i Mak Dizdar: prvih stotinu godina. Objavo radove u časopisima i zbornicima radova: Didaktički putokazi – Časopis za nastavnu teoriju i praksu; Kozara kroz riječ, zvuk i sliku. Zbornik radova iz oblasti humanističkih nauka; i Muzika. Trenutno živi u Torontu (Kanada).