PROCESUALNOST U OSTVARENJIMA MIROSLAVA MIŠE SAVIĆA

Milan Milojković

Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

Novi Sad, Srbija

Author's contact information: milanmuz@gmail.com

INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, Issue 1, 2018

Main Theme of the Issue: Process in Art, Technology and Theory

Publisher: INSAM Institute for Contemporary Artistic Music, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Section: MAIN THEME: PROCESS IN ART, TECHNOLOGY AND THEORY

Apstrakt: Cilj ovog rada jeste sagledavanje različitih vidova procesualnosti u performansima i instalacijama Miroslava Miše Savića nastalih u periodu od 1976.do 2009. godine. U tekstu je najpre učinjen osvrt na relevatne teorije i primere iz polja konceptualne umetnosti u kojem je procesualnost kao umetnička strategija prvo bila implementirana, a zatim su razmatrani stavovi muzikologa i teoretičara muzike, koji su procesualnost vezivali za oblasti minimalizma, elektroakustičkog stvaralaštva i aleatorike. Centralni deo rada je posvećen sagledavanju Savićevih ostvarenja, počev od njegovih radova sa klavirom i grafičkim predstavama zvuka, preko instalacija sa računarom i ulaznim i izlaznim periferijama, sve do recentnog monumentalnog ostvarenja pod nazivom Trainmix, preko čijeg retrospektivnog karaktera će biti izložena i završna razmatranja u vezi sa poimanjem procesualnosti u savremenom kontekstu, posredovanom digitalnim medijima.

Ključne reči: procesualnost, konceptualna umetnost, performans, instalacija, Miroslav Miša Savić, minimalizam

PDF:


On the cover: Felix Rothschild, dance_ – #421
Design and layout: Milan Šuput, Bojana Radovanović