Zlatan Božuta

Zlatan Bozuta

Zlatan Božuta je rođen u Sarajevu 1991. godine. Srednju muzičku školu u Sarajevu upisuje 2006. godine, Odsjek za klavir, u klasama prof. Milorada Jovanovića i prof. Mirjane Jovanović. Za vrijeme osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja, postigao je veoma zapažene rezultate. Nakon završene srednje škole, upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu, gdje je završio dodiplomski studij na Odsjeku za klavir u klasi van. prof. mr. Dragana Opančića 2014. godine. Master studij na Odsjeku za klavir Muzičke akademije u Sarajevu, u klasi istog profesora završava 2017. godine, čime stiče titulu magistra muzičkih umjetnosti  klavir. Tokom školovanja učestvovao je na nekoliko državnih i internacionalnih pijanističkih takmičenja na kojima osvaja brojne nagrade (jedna specijalna nagrada, četiri I. nagrade, dvije II. nagrade, jedna III. nagrada, jedna IV. nagrada). Pohađao je majstorske radionice u zemlji i inostranstvu kod istaknutih umjetnika i muzičara kao što su: Kemal Gekić, Jurij Kot, Aleksandra Romanić, Christopher Taylor, Boris Kraljević, Ursula Opens, Rita Kinka, Ruben Dalibaltayan, Jerome Lowenthal, Vladimir Bočkarjov, Hinko Haas, Jokut Mialilović, Zlata Maleš, Miroslava Lili Petrović, Manhattan String Quartet (Curtis Macomber, Calvin Wiersma, John Dexter, Chris Finckel). Održao je niz solističkih klavirskih recitala i znatan broj nastupa kao solista na kolektivnim koncertima. Također, izveo je i veliki broj koncerata kamerne muzike, ostvarujući zajedno sa raznim kamernim ansamblima, neka od kapitalnih djela iz oblasti kamerne muzike, kao i neke značajne praizvedbe savremenih djela svjetskih i bosanskohercegocačkih kompozitora, na koncertnim serijalima i festivalima. Kao pijanista, ostvario je i umjetničku saradnju sa Sarajevskom filharmonijom, izvodeći praizvedbu djela Kao kad drvo raste, kompozitora Ališera Sijarića, a također je i više puta kao solista nastupao sa Simfonijskim orkestrom Muzičke akademije u Sarajevu i Gudačkim orkestrom Muzičke akademije u Sarajevu. Od 2014. do 2016. godine radio je kao profesor klavira u Muzičkoj školi I i II stupnja u Mostaru, gdje je položio i stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad 2016. godine. Kao demonstrator na klavirskom odsjeku Muzičke akademije u Sarajevu angažovan je 2016. godine. Pored svojih umjetničkih i pedagoških aktivnosti, i na polju kompozicije je ostvario saradnju sa renomiranim pozorišnim režiserom Alešom Kurtom, komponujući muziku za predstave Elizabeta Bam i Majstor i Margarita. Trenutno je student na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije u Sarajevu u klasi van. prof. dr. Dine Rešidbegovića.